Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti TECHBOX, s.r.o. (ďalej len „TECHBOX“ alebo „Prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „GDPR“) a v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov).

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa sú nasledujúce: TECHBOX, s.r.o., so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 104399/B.

Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky/predplatné

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracúva za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok alebo e-mailovou objednávkou na adrese predplatne@techbox.sk) a to najmä pravidelné zasielanie časopisu TECHBOX v rozsahu objednaného počtu čísel časopisu TECHBOX, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa, telefónne číslo dotknutej osoby a údaje súvisiace s platbou za tovar/službu (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti TECHBOX, s.r.o. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov.

Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa – spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3 so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 281, ktorý zabezpečuje distribúciu časopisov a Imrich Maťo, so sídlom: Janka Kráľa 629/44, 972 45 Bystričany, IČO: 140 45672, ktorý zabezpečuje spracovanie vybraných objednávok predplatného. Pri výbere Sprostredkovateľa dbá Prevádzkovateľ vždy na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a  schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.

Dotknutá osoba má v súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu: gdpr@techbox.sk.

Možnosť nákupu tovar a/alebo služieb ponúkaných na týchto webových stránkach nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri súťažiach

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracúva za účelom realizovanie súťaží na stránke TECHBOX.sk a/alebo v časopise TECHBOX sú: meno, priezvisko, mesto a e-mail. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je samostatný súhlas, ktorý je súčasťou pravidiel súťaže.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb zverejňuje iba v súvislosti s vyhodnotením súťaže, keď zverejní v časopise alebo na svojej webovej stránke osobné údaje výhercov na základe ich súhlasu. Prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Po zániku súhlasu dotknutej osoby alebo splnení účelu spracúvania osobných údajov budú osobnú údaje dotknutých osôb a dokumenty obsahujúce osobné údaje zlikvidované.

Dotknutá osoba má v súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu: gdpr@techbox.sk.

Možnosť zapojiť sa do súťaží na týchto webových stránkach nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Pravidlá súťaže Instagram.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracúva za účelom marketingových aktivít (marketingové účely, zasielanie marketingových ponúk, informácií o nových súťažiach, informácií o nových výtlačkoch časopisu, informácií o nových článkoch na stránke TECHBOX.sk) sú: meno, priezvisko a e-mail. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je samostatný súhlas na účely marketingových služieb udelený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Súhlas dotknutej osoby nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu a trvá po dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje. Prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín s výnimkou ich spracovania v automatizovanom systéme MailChimp, ktorý spĺňa podmienky GDPR a zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Po zániku súhlasu dotknutej osoby alebo splnení účelu spracúvania osobných údajov budú osobnú údaje dotknutých osôb zlikvidované.

Dotknutá osoba má v súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu: gdpr@techbox.sk.

Možnosť získavať marketingové informácie Prevádzkovateľa nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ predpokladá poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, správnym orgánom, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov, avšak len v prípade, ak táto povinnosť poskytnúť osobné údaje uvedeným subjektom vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona.